Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მთავარი / Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა

პერსონალური მონაცემების დამუშავების ეს პოლიტიკა განსაზღვრავს იმ ინფორმაციის დამუშავების პროცედურას და პირობებს, რომელსაც მომხმარებელი აწვდის საიტზე sprite-generator-online.com. კომპანია :კომპანია ზრუნავს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვაზე და ცდილობს უზრუნველყოს მიღებული ინფორმაციის საიმედო დაცვა.

ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს

საიტის sprite-generator-online.com გამოყენებისას ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემები: მომხმარებლის სახელი და გვარი; Ელექტრონული მისამართი; საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი და მისამართი); სხვა ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ ნებაყოფლობით, როგორც საიტის ან მისი სერვისების გამოყენების ნაწილი.

პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები

მიღებული პერსონალური მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ საიტის მუშაობის უზრუნველსაყოფად, სერვისების მიწოდებისა და წარმოშობილი საკითხების გადაწყვეტისთვის. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მოწოდებული ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის: მომხმარებელთა მოთხოვნებისა და მოთხოვნების დამუშავება და პასუხი; ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი პროდუქტების, სერვისების, აქციებისა და ღონისძიებების შესახებ; საიტის ხარისხისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესება; მომხმარებლებთან კომუნიკაცია, მათ შორის ინფორმაცია საიტზე ცვლილებებისა და განახლებების შესახებ.

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

საიტზე sprite-generator-online.com-ზე მისი პერსონალური მონაცემების მიწოდებით მომხმარებელი თანახმაა მათ დამუშავებაზე ამ პოლიტიკის შესაბამისად. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე admin@inettools.net ან სპეციალური ფორმის საშუალებით შეტყობინების გაგზავნით.

პირადი ინფორმაციის დაცვა

კომპანია:კომპანია უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების შენახვისა და დამუშავების უსაფრთხოებას, იღებს ყველა საჭირო ზომას ინფორმაციის არასანქცირებული წვდომისგან, გამჟღავნების, მოდიფიკაციისა და განადგურებისგან დასაცავად. პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა აქვთ მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირებს, რომლებიც ვალდებულნი არიან შეინახონ ინფორმაცია კონფიდენციალურად.

პერსონალური მონაცემების მიწოდება მესამე პირებისთვის

კომპანია :კომპანია არ გადასცემს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს მესამე პირებს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც გათვალისწინებულია კომპანიის საცხოვრებელი ქვეყნის კანონმდებლობით. გარკვეულ სიტუაციებში, ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ პერსონალური მონაცემები ჩვენს პარტნიორებს, კონტრაქტორებს ან სხვა მხარეებს, რომლებთანაც გვაქვს შესაბამისი კონფიდენციალურობის შეთანხმებები.

თქვენი უფლებები პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით

მომხმარებლებს უფლება აქვთ მიიღონ ინფორმაცია მათი პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომლებიც ინახება და მუშავდება :კომპანიის მიერ. მომხმარებელს ასევე შეუძლია მოითხოვოს მათი პერსონალური მონაცემების შესწორება ან წაშლა, ასევე მონაცემთა დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება. თავისი უფლებების განსახორციელებლად მომხმარებელს შეუძლია დაგვიკავშირდეს მითითებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით.

პოლიტიკის ცვლილებები

კომპანია :კომპანია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები პერსონალური მონაცემების დამუშავების ამ პოლიტიკაში. ნებისმიერი ცვლილება განთავსდება ამ გვერდზე ძალაში შესვლის თარიღით. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან პრობლემა საიტზე sprite-generator-online.com პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მითითებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით. ჩვენ შევეცდებით მოგაწოდოთ საჭირო დახმარება და განმარტებები.